Server time:05.04.2020 00:22:32
  • български
  • English

Server Rules

1. Забранено е използването на всякакъв вид хакове и помощни програми, които биха допринесли за играта ви. Всеки опитал се ще бъде строго наказван!
2. Забранено е поставянето на всякакъв вид пачове към клиента, които биха допринесли за играта ви!
3. Забранени са псуването и обиди на пост, всеки нарушител ще бъде наказван с бан!
4. Расовата дискриминация не се толерира!
5. Забранени са обидите / споренето с ГМ състава на сървъра
6. Забранени са трейд измамите, при наличието на такава
правете снимки и ще бъдат взети съответните мерки.
7. Препоръчително е да не предоставяте паролата и акаунта си на друг играч, ние НЕ носим отговорност за откраднати вещи и акаунти!
8. Никой от ГМ екипа няма да ви иска паролата и / или акаунта, при подобен случай свържете се с Админ!
9. Забранено е да се представяте за Админ или ГМ!
10. Забранено е използването на елф бъфер в БЦ и ДС!
11. Забранено е затварянето на БЦ по-рано от 5мин преди неговия край!
12. Преченето / възпрепятстването на ГМ по време на ивент води до наказание!
13. Възможно е да не получите награди от някои куестове. НЕ възстановяваме награди, които не сте получили
 
 
 
1. It is forbidden to use any kind of hacks and utilities that would contribute to your game. Anyone trying will be severely punished!
2. It is forbidden to put any kind of patches to the client that would contribute to your game!
3. Swearing and offending are forbidden, every offender will be punished with a ban!
4. Racial discrimination is not tolerated!
5. Offending / arguing with the GM staff on the server is forbidden
6. Trade fraud, if any, is prohibited
take pictures and appropriate action will be taken.
7. It is advisable not to give your password and account to another player, we are NOT responsible for stolen items and accounts!
8. None of the GM team will askfor your password and / or account, in which case contact Admin!
9. It is forbidden to impersonate Admin or GM!
10. It is forbidden to use an elf buffer in the BC and DS!
11. It is forbidden to close the BC earlier than 5 minutes before its end!
12.Preventing / obstructing GM during an event leads to punishment!
13. You may not receive rewards from some quests. We will NOT refund any prizes you have not received