Server time:04.04.2020 22:50:24
  • български
  • English

HoF Rules

1. За да се явите на турнир Hall of Fame се изисква да сте максимален брой ресети и да имате най-малко 3 убийства на героя (ПК)
2. Набавянето на всичко нужно за турнира като колби и предмети се извършва преди започването му а не след това
3. Размяната на предмети по време на турнира е забранена, наказва се с дисквалификация
4. Смяна на статс по време на турнира е забранена, наказва се с дисквалификация
5. Споренето с Админ/ГМ както и псуването по време на турнира е забранено и се наказва с бан и изгонване от ивента
6. След като бъдат извикани двата играча са длъжни да суитчнат героите си
7. При дискънект или неявяване на играч след повикване се изчаква 1 минута, след което дуела се преиграва или съотвено се обявява служебна победа/загуба
8. Забранено е мърдането след даден старт на дуела за следните раси: СМ, МЕ, БК, при нарушаване на това правило се брои за фал, при 3 фала на един и същ играч се отсъжда точка за противника
9. При започване на дуела от играч преди даден старт от Админ/ГМ се брои фал, при 3 фала се отсъжда точка за противника
10. Забранени магии:
БК - Туистинг Слаш, Скил на оръжие, Регефул Блоу, Ляв Клик с мишката
СМ - Телепорт, Лайтинг, Ляв Клик с мишката
МЕ - Айс Ейдж, Ляв Клик с мишката
МГ - Туистинг Слаш, Скил на оръжие, Лайтинг
10.1. При използване на тези магии автоматично губите дуела и отпадате от турнира
11. Използването на Сатани е забранено
12. Всяка раса има определен лимит кръв, който може да използва и при превишаване играчът ще бъде дисквалифициран.
12.1 Лимита кръв за всяка раса е следният:
БК - 30 600 (850 х 36 ресета) с влючен Swell of Life
СМ - 9 000  (250 х 36 ресета)
МЕ - 16 200 (450 х 36 ресета)
МГ - 21 600 (600 х 36 ресета)
13. Дуелите в турнира се провеждат с директни елиминации 2/3 победи а на финал 3/5
14. Награда печелят 1во, 2ро и 3то място, като те са следните:
1во място - 500 кредита и предмет от бокс до +5, като не включва пръстени, огърлици, оръжие
2ро място - 400 кредита
3то място - 300 кредита
 

1. To enter the Hall of Fame, you must have a maximum number of resets and have at least 3 character kills (PK)
2. Getting everything you need for the tournament as potions and items is done before it starts and not after
3. Exchange of items during the tournament is prohibited, punishable by disqualification
4. Changing stats during the tournament is forbidden, punished with disqualification
5. Disputing with Admin / GM as well as swearing during the tournament is prohibited and punished with bann and banishment from the tournament.
6. Once summoned, both players are required to switch their characters
7. In the event of a disconnect or failure to appear after a call, the player waits 1 minute, after which the duel is replayed or an official win / loss is announced.
8. It is forbidden to move after a start of a duel for the following races: CM, ME, BC, in violation of this rule it is considered a foul, in 3 fouls of the same player a point is awarded for the opponent
9. When starting a duel from a player before a given start by Admin / GM, a foul is counted, at 3 fouls a point is awarded for the opponent
10. Forbidden Spells:
BK - Twisting Slash, Weapon Skill, Regeful Blow, Left Click
SM - Teleport, Lighting, Left Click
ME - Ice Age, Left Click
MG - Twisting Slash, Weapon Skill, Lighting
10.1. By using these spells you automatically lose the duel and drop out of the tournament
11. The use of Satan is forbidden
12. Each race has a certain blood limit that can be used and if exceeded, the player will be disqualified.
12.1 The blood limit for each race is the following:
BK - 30 600 (850 x 36 reset) with Swell of Life included
SM - 9 000  (250 x 36 reset)
ME - 16 200 (450 x 36 resets)
MG - 21 600 (600 x 36 reset)
13. The duels in the tournament are played with direct eliminations and 2/3 wins and in the final 3/5
14. Prize winners 1st, 2nd and 3rd place, which are the following:
1st place - 500 credits and item from Box of Kundun up to +5, not including rings, pendants, weapons
2nd place - 400 credits
3rd place - 300 credits