Server time:04.04.2020 23:18:06
  • български
  • English

Guides

Hotkeys

f5 - 3D Камера Вкл./Изкл

f6 - Карта Вкл./Изкл.

f7 - Мъгла Вкл./Изкл.

f9, f12,алт+таб - Минимизиране на играта

f10 - Десен автокликер Вкл./Изкл.

f11 - Ляв автокликер Вкл./Изкл.

Esc - Излизане от играта / Настройки

 

 

f5 - 3D Camera turn ON/OFF

f6 - Mini map turn ON/OFF

f7 - Fog turn On/OFF

f9, f12, alt+tab Minimize the game

f10 - Right autoclicker turn ON/OFF

f11 - Left autoclicker turn ON/OFF

Esc - Exit the game / Settings

 

 

Commands

/move – телепортира героя Ви в избран от Вас град.

Пример: /move stadium

/post – Публичен чат. Пример: /post <текст>

/add – Добавяне на точки (стрент, агилити, виталити, енерджи)

/addstr, /addagi, /addvit, /addene  Пример: /addstr 123456

/pkclear – Изчиства убийствата на героя, с който играете в момента

/reset – Рестартира левела на героя Ви като получавате бонус точки за съотвентия клас.

/time – показва Ви сървърния час.

/exit – Изход от играта.

/marry – Жените два героя (елф + бк, елф + см, елф + мг)

Пример: /marry <никнейм>

/accept – Приемане на предложението за брак./

/divorce – Развод на героите.

/marrystatus – Показване на текущия статус на героя Ви

/tracemarry – Телепортиране при съпруг / съпруга ако е на линия

/buy – Публично известие, че купувате определен предмет

Пример: /buy Devil Wings +luck + ignore 11/4

/sell – Публично известие, че продавате определен предмет

Пример: /sell legendary Unicorn Armor + luck + reflect

/clearinventory – Изчиства целия Ви инвентар без предметите, които са върху героя Ви.

/vault1 – 10 – Отваря до 10 сташа на акаунта Ви, за да използвате командата не трябва да сте влезнали в сташа си в момента.

/resetskills – Изчиства всички магии на героя Ви.

/ping

 

 

 

 

/ move - teleports your character to a city of your choice.

Example: / move stadium

/ post - Public Chat. Example: / post < text here>

/ add - Add Points (Strength, Agility, Vitality, Energy)

/ addstr, / addagi, / addvit, / addene Example: / addstr 123456

/ pkclear - Clears the killings of the character you are currently playing

/ reset - Restarts your character's level by receiving bonus points for the corresponding class.

/ time - shows you the server time.

/ exit - Exit the game.

/ marry - Marry two heroes (Elf + Bk, Elf + cm, Elf + mg)

Example: / marry

/ accept - Accept marriage proposal. /

/ divorce - Divorce characters.

/ marrystatus - Show your character's current status

/ tracemarry - Teleport to husband / wife if online

/ buy - Public notice that you are purchasing a particular item

Example: / buy Devil Wings + luck + ignore 11/4

/ sell - Public notice that you are selling a certain item

Example: / sell legendary Unicorn Armor + luck + reflect

/ clearinventory - Clears your entire inventory without items that are on your character.

/ vault1 - 10 - Opens up to 10 stashes in your account to use the command, you should not be logged into your stash right now.

/ resetskills - Clears all your character's magic.

/ ping